1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

     เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชื่อนวัตกรรม ชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเขียน เรื่อง หลักไวยากรณ์เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดกิจกรรมที่ 1 Daily Activity กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เจ้าของผลงาน นางษิตตากาญจน์ ชนธาดา สามารถดาวน์โหลดและอ่านผลงานได้ที่ http://gg.gg/am2ay

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช้งานก่อสร้าง 
"โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย ของศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนประสาทวิทยาคาร" วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 485,000 บาท ดาวน์โหลด TOR ได้ที่ http://gg.gg/pwkserver-new

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

        เผยแพร่ผลงานวิชาการ ของนางสาวพิชญ์ชามญช์. นามโคตร แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าไปดาวน์โหลดและอ่านผลงานได้ที่ http://gg.gg/aidon

11

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชื่อนวัตกรรม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เจ้าของผลงาน นางขวัญฤดี บุญศรี สามารถดาวน์โหลดและอ่านผลงานได้ที่ http://gg.gg/aids1

121212

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

        เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนสายชั้นม.1 ได้ไปร่วมทำบุญและเวียนเทียนที่วัดสุวรรณาราม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์