1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

งานจตุรมิตรสัมพันธ์ครั้งที่ 8 ของโรงเรียนในโครงการ Education Hub รุ่นที่ 1 ณ รร.กันทรลักษณ์วิทยา จ.ศรีสะเกษ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้านการเขียน เรื่อง หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้พัฒนา นางษิตตากาญจน์ ชนธาดา

สถานศึกษา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ปีการศึกษา 2560

อ่านบทคัดย่อได้จาก http://gg.gg/as1hr

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

         เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561  ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และอาเซียน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ "การนำมาตรฐานการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์" (ฉบับปรับปรุง 2560) สู่การปฏิบัติ วันที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ ห้องคชาธาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

ดูรูปภาพเพิ่มเติมที่นี่ https://drive.google.com/…/1S3AOKEO3OdudQuVoIa6OQjFUL9FfKfM…

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.97 (18 Votes)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ปีการศึกษา 2560

ผู้ศึกษา นายฐิติพันธ์ มุตุมาจันทร์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

ดาวน์โหลดงานเผยแพร่ได้จาก  http://gg.gg/thitiphan2561

Thitiphan01 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

       เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561     โรงเรียนประสาทวิทยาคารได้รับทุนจากมูลนิธิฟันด์อีสาน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 17 ทุน ภาคเรียนละ 6,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 102,000 บาท โดยมามอบทุนวันนี้จำนวน 7 ทุน และ มอบทุนล่วงหน้าให้นักเรียนเรียบร้อยแล้ว จำนวน 10 ทุน