1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

   กิจกรรมวันภาษาไทยประจำปีการศึกษา 2558 

   ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

   ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

  กิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมวันยาเสพติด

 

  ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

     วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558

   ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

       ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ร่วมส่งดวงวิญญาน นางสาวจิณณพัต ลิ้มประไพพงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 สู่สรวงสรรค์