พิมพ์
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.25 (2 Votes)
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

          รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาฐานวิจัยบูรณาการความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนเพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาฐานวิจัย (Research-based STEM Education) เป็นการ จัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 9 ขั้นและขั้นตอนการจัด การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 7 ขั้นเข้าด้วยกันจนได้ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาฐานวิจัย ออกมาเป็น 9 ขั้นตอน โดยนายพรหม ผูกดวง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3MTcK7e