1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (3 Votes)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

ประกาศโรงเรียนประสาทวิทยาคาร
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

                 ด้วยโรงเรียนประสาทวิทยาคาร ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/2546 สั่งณ  วันที่  8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ มีความประสงค์ จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 12 ชุด ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ วงเงิน 552,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน
                  รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านแนบท้ายประกาศนี้  ดาวน์โหลด